English version |
Google™                  
Strona główna Nauka Pracownicy Dydaktyka Studenci

Obecnie w Zakładzie Inżynierii Bioprocesowej i Biomedycznej zatrudnionych jest czternaście osób.
  W większości są to specjaliści z zakresu inżynierii chemicznej i biotechnologii.


Pracownicy

prof. dr hab. inż. Anna Trusek-Hołownia

Reaktory enzymatyczne i mikrobowe. Bioreaktory membranowe. Kinetyka bioreakcji. Dwufazowe reakcje enzymatyczne. Immobilizacja biokatalizatorów. Procesy hybrydowe. Separacja membranowa bioproduktów. Oczyszczanie ścieków przemysłowych.

prof. dr inż. Irena Zizovic

Inżynieria chemiczna. Ekstrakcja. Inżyinieria Procesowa. Optymalizacja Procesów

prof. dr hab. inż. Bogdan Kuchta

Metoda Monte Calro, Dynamika Molekularna. Metody minimalizacyjne. Metodologia modelowania wielkoskalowego. Termodynamika i dynamiki molekularnych ciał stałych i przejścia fazowe. Modelowanie oddziaływań intermolekularnych. Symulacje cząsteczek biologicznych w nanoskalowych adsorbentach. Modelowanie alkanów i polimerów adsorbowanych na powierzchni. Symulacje mechanizmu adsorpcji w materiałach porowatych. Materiały do składowania metanu i wodoru jako stosowane w ogniwach paliwowych.

prof. dr hab. inż. Andrzej Noworyta

Procesy membranowe. Reaktory i bioreaktory. Reaktory membranowe. Immobilizacja biokatalizatorów. Kinetyka bioreakcji. Membranowa separacja bioproduktów. Procesy zintegrowane. Oczyszczanie ścieków przemysłowych.


dr inż. Michał Araszkiewicz

Zastosowanie mikrofal w procesach suszenia. Suszenie fluidalne wspomagane ogrzewaniem mikrofalowym: analiza transportu ciepła i masy. Modelowanie procesu suszenia wspomaganego ogrzewaniem mikrofalowym. Wykorzystanie ogrzewania mikrofalowego w procesie remediacji gruntów.


dr inż. Łukasz Janczewski

Reaktory i bioreaktory, Aparatura stosowana w procesach chemicznych i biochemicznych, hodowla na złożu stałym.

dr inż. Karolina Labus
      Enzymatyczna hydroliza białek. Kinetyka reakcji enzymatycznych. Immobilizacja katalizatorów.


dr inż. Magdalena Lech

       Separacje i reaktory membranowe. Reaktory mikrobiologiczne i enzymatyczne. Biodegradacja.

dr inż. Łukasz Radosiński
        
Fotoindukowane przejścia fazowe, procesy adsorpcyjne na graficie, obliczenia Monte Carlo, Dynamiki Molekularnej
         i ab initio w modelowaniu procesów oraz materiałów na potrzeby inżynierii chemicznej oraz fotoniki.

dr inż. Halina Maniak
        
Hodowle na podłożu stałym, produkcja enzymów hydrolitycznych.

dr inż. Konrad Matyja

mgr inż. Karolina Kolasińska
      Systemy oczyszczania i odzysku wody ze ścieków koksowniczych. Wprowadzanie nowych technologii.


Doktoranci

mgr inż. Anita Niesobska
mgr inż. Damian Semba
mgr inż. Justyna Rogacka
mgr inż. Karol Postawa
mgr inż. Filip Formalik
mgr inż. Katarzyna Czyżewska

Pracownicy Administracyjno-Techniczni

mgr inż. Katarzyna Sudoł
mgr inż. Marcin Tyrka

  Zakład Inżynierii Bioprocesowej i Biomedycznej, ul. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław Webmaster©